eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid
Säästev areng
Välisõhu kaitse
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Pakendid
Kemikaalid
Energiatõhusus
Vedelkütused
Maapõu
Kiirgus
Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
Keskkonnavastutus
Keskkonnatasud
Kompleksluba
Keskkonnaseire ja -järelevalve
Loodus- ja taimekaitse
Hädaolukord ja pääste
Töötervishoid ja tööohutus
Keskkonnaseadustik
Muud õigusaktid
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Energiatõhusus

31.05.2011 // www.eco-net.ee
Allpool leiate valiku energiatõhusust puudutavatest õigusaktidest, mis on kohaldatud ettevõtete tegevuseks:

Toote nõuetele vastavuse seadus (20.05.2010) - seaduse eesmärk on tagada toodete ohutus ja nõuetele vastavus ning kaupade vaba liikumine. Seadust tulenevad määrused reguleerivad energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele esitatavaid energiatõhususe, energiamärgistuse ja ökodisaini nõudeid ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise aluseid ja korda.

Määrused
 
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1 (03.06.2015) - Ehitusseadustiku määrus, millega kehtestatakse hoonete energiatõhususe miinimumnõuded, sealhulgas madalenergiahoonetele ja liginullenergiahoonetele. Määruse reguleerimisalasse kuuluvad ehitatavad ja oluliselt rekonstrueeritavad sisekliima tagamisega hooned.
 
Nõuded esitatakse hoonete kasutusotstarbe järgi järgmistele elamutele:
1) väikeelamud (ühe või kahe korteriga elamud või ridaelamud);
2) korterelamud (kolme või enama korteriga elamud, välja arvatud ridaelamu, hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned)

Nõuded esitatakse hoonete kasutusotstarbe järgi järgmistele mitteelamutele:
 1) büroohooned, raamatukogud ja teadushooned;
 2) ärihooned (majutus- ja toitlustushooned, teenindushooned, välja arvatud büroohooned ja kaubandushooned);
 3) avalikud hooned (meelelahutushooned, välja arvatud loomaaia või botaanikaaia hooned; spordihooned, välja arvatud jäähallid ja maneežid; muuseumi- ja raamatukoguhooned, välja arvatud raamatukogud; välja arvatud terminalid);
 4) kaubandushooned ja terminalid;
 5) haridushooned (välja arvatud koolieelsed lasteasutused);
 6) koolieelsed lasteasutused;
 7) tervishoiuhooned (haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud hoolekandeasutuste hooned).

Energiatõhususe miinimumnõuded kehtestatakse hoonele tervikuna. Hoone koosseisu arvatakse energiatõhususarvu arvutamisel lisaks piiretele ja tehnosüsteemidele hoonesse või kinnistule paigaldatud hoonet teenindava lokaalse energiatootmise süsteemid (näiteks päikesekollektorid ja -paneelid, tuuleturbiin, soojuse ja elektri koostootmisjaam). Energiavõrguga (näiteks kaugküte ja -jahutus) ühendatud tehnosüsteemid kuuluvad hoone koosseisu alates energiavõrgu liitumispunktist.Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid:

Direktiiv 2005/32/EÜ (06.07.2005) - direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks

Direktiiv 2009/125/EÜ (21.10.2009) - direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete säilitamiseks

 

Määrused:

Komisjoni määrus nr 1275/2008 - määrus, millega rakendatakse ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimist ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis

Komisjoni määrus nr 107/2009 - lihtsate digimuundurite ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 244/2009 - kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 245/2009 - liiteseadiste ja valgustite ökodisaini nõuded, sealhulgas tänava ja kontori valgustusseadmete nõuded

Komisjoni määrus nr 278/2009 - välistoiteallikate ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 640/2009 - elektrimootorite ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 641/2009 - sukeldus-ringluspumpade ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 642/2009 - televiisorite ökodisaini nõuded

Komisjoni määrus nr 643/2009 - kodumajapidamistes kasutatavate külmutusseadmete ökodisaini nõuded

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »