eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Keskkonnajuhtimis-
süsteem
Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnateabe edastamine
Keskkonnaload
Tootega seotud keskkonnajuhtimis-
vahendid, sh ökomärgised
Ettevõtte ühiskondlik vastutus
Jäätmed ja pakendid
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine
Ökoloogiline maksureform
Energiasääst
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Heitkogustega kauplemise kord

31.08.2011 // www.eco-net.ee

Heitkogustega kauplemise kord
Heitkogustega kauplemise register
Heitkogustega kauplemise luba
Heitkogustega kauplemise aruanne
Kyoto protokoll

Heitkogustega kauplemise kord

Vabariigi Valitsus kehtestas 18. jaanuaril 2005 määruse nr 8 "Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu", milles loetletakse tegevusalad, millega tegeldes paisatakse õhku kasvuhoonegaase ning millega tegelevad käitajad peavad omama kauplemisluba. Määrus on kehtestatud "Välisõhukaitse seaduse" § 120 lõike 1 alusel.

Mõisteid

1) kasvuhoonegaasid – süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), hüdrofluorosüsivesinikud (HFC-d), perfluorosüsivesinikud (PFC-d) ja väävelheksafluoriid (SF6);
2) keskne haldaja – Euroopa Komisjoni määratud haldaja, kes peab sõltumatut tehingute registrit lubatud heitkoguse ühikute väljaandmise, ülekandmise ja kehtetuks tunnistamise kohta;
3) käitaja – isik, kes käitab või valdab § 3 lõigetes 1–4 loetletud tootmisvaldkonnaga käitist;
4) käitis – paikne tehniline üksus, kus tootmine on korraldatud § 3 lõigetes 1–4 loetletud valdkonnas või sellega tehniliselt seotud valdkonnas, kus tootmine võib mõjutada heite ja saastuse hulka;
5) lubatud heitkoguse ühik – jaotuskavaga määratud ja Euroopa Ühenduse kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemis ülekantav õigus heita kindlaksmääratud perioodi jooksul õhku üks tonn süsinikdioksiidi ekvivalenti;
6) süsinikdioksiidi ekvivalent – 1 tonn süsinikdioksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud CO 2 koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali;
7) globaalse soojenemise potentsiaal – näitab, mitu korda on kasvuhoonegaasi üks molekul soojuse tagasipeegeldamise võimelt efektiivsem kui süsinikdioksiidi molekul. CO2 on globaalse soojenemise potentsiaal 1, CH4 on 21 ja N2 O on 310.

Millistel tegevuste korral on kauplemiseluba kohustuslik?

Määruses on ära toodud kauplemiskohustuslike tegevusalade loetelu. Loetletud on energeetikaga, mustmetallide tootmise ja töötlemisega ning mineraalsete materjalide töötlemisega seotud tegevusalade nimistu, mille korral kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise luba on kohustuslik. Samuti on ära märgitud tingimused tselluloosi ning paberi ja papi tootmisele.

Lubatud heitkoguse ühikute eraldamine

1. jaanuaril 2008. a algava viieaastase kehtivusperioodi ja iga järgmise viieaastase kehtivusperioodi jaotuskava eelnõu koostab Keskkonnaministeerium määruse teatud tegevusaladel tegutsevate käitiste käitajate kauplemislubade taotluste põhjal hiljemalt 20 kuud enne jaotuskava kehtima hakkamist.

Keskkonnaministeerium avalikustab viieaastase kehtivusperioodi jaotuskava eelnõu oma veebilehel ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni hiljemalt 18 kuud enne jaotuskava kehtivusperioodi algust.

Keskkonnaministeerium avalikustab lubatud heitkoguse eraldamise kohta tehtud otsused oma veebilehel.

Süsteemi sisenemine

Süsteemi siseneja on teatud tegevusalal tegutsev käitaja, kes on esmakordselt kauplemisloa saanud või kelle kauplemisluba on käitise olemuse, tegevuse muutumise või käitise laiendamise tõttu muudetud pärast seda, kui Euroopa Komisjoni on jaotuskavast teavitatud.

Uutele süsteemi sisenejale eraldatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud jaotuskavaga süsteemi sisenejate jaoks jäetud reservist.

Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega võivad kaubelda Euroopa Ühenduse füüsilised või juriidilised isikud.

Isik teatab kirjalikult Keskkonnaministeeriumile kauplemise süsteemis osalemise soovist.

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud kehtivad ainult jaotuskava kehtivusperioodil ning kaubelda tohib ainult kehtivate lubatud heitkoguse ühikutega.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli (RT II 2002, 26, 111; RT I 2004, 43, 298) lisas B loetletud protokolliosaliste riikide isikutega ning protokolli ratifitseerinud kolmandate riikide isikutega võib kaubelda juhul, kui Euroopa Ühendus on nende riikidega sõlminud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemide vastastikuse tunnustamise kokkuleppe.

 

 

 

 

 

 

 

                                        

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »