eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Keskkonnajuhtimis-
süsteem
Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnateabe edastamine
Keskkonnaload
Tootega seotud keskkonnajuhtimis-
vahendid, sh ökomärgised
Ettevõtte ühiskondlik vastutus
Jäätmed ja pakendid
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine
Ökoloogiline maksureform
Energiasääst
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Keskkonnamõju hindamine

29.08.2011 // www.envir.ee

Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Vaata teemakohaseid õigusakte!

NB! Keskkonnamõju hindamise juhend

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa.

KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.

Keskkonnamõju hinnatakse, kui:

 • taotletakse tegevusluba, kui loa taotlemise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;

 • taotletakse tegevusloa muutmist, kui loa muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;

 • kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.

Tegevusluba on:

   • ehitusluba;

   • ehitise kasutusluba;

   • keskkonnakompleksluba;

   • vee erikasutusluba;

   • välisõhu saasteluba;

   • jäätmeluba;

   • ohtlike jäätmete käitluslitsents;

   • kiirgustegevusluba;

   • maavara kaevandamise luba;

   • geoloogilise uuringu luba;

   • üldgeoloogilise uurimistöö luba;

   • mõni muu eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav dokument.

   KMH tuleb alati teha keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse  § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral.

   KMH algatamise vajadust tuleb alati kaaluda eelpool nimetatud seaduse § 6 lõikes 2  ja Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu nimetatud tegevuste korral.

   KMH algatamise vajaduse kaalumisel peab võtma arvesse eelpool nimetatud seaduse § 6 lõikes 3  nimetatud kriteeriume.

   KMH-ga seotud kulud tasub arendaja.

                          

   tagasi

   E-õpe
   Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
   Viimased uudised:
   23.03.2016
   Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
   25.09.2015
   Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
   14.04.2015
   Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
   Login:
   Parool:
   pea mind meeles
   Unustasid parooli? »
   Registreeru »