eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Muudatused õigusaktides ja uued õigusaktid
Säästev areng
Välisõhu kaitse
Vesi ja kanalisatsioon
Jäätmed
Pakendid
Kemikaalid
Energiatõhusus
Vedelkütused
Maapõu
Kiirgus
Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
Keskkonnavastutus
Keskkonnatasud
Kompleksluba
Keskkonnaseire ja -järelevalve
Loodus- ja taimekaitse
Hädaolukord ja pääste
Töötervishoid ja tööohutus
Keskkonnaseadustik
Muud õigusaktid
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Veeseadus

31.05.2011

Veeseadus
Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Allpool leiate valiku ettevõtete tegevust reguleerivatest veealastest õigusaktidest (veeseadus ja selle alamaktid). 

Veeseaduse (11.05.1994) ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid. Vee kaitse osas laienevad käesoleva seaduse sätted ka majandusvööndile.


Määrused:

Vee erikasutusluba ja ajutine vee erikasutusluba

Vee erikasutuse tasumäärad
Põhjaveevarude hindamine
Pinnaveekogumid
Proovide võtmine mereveest, pinnaveest, põhjaveest, reo- ja heitveest ning reoveesettest
Reovee puhastamine ja heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning suublasse juhtimine
Reovee kogumisalade määramine
Veekasutuse aruanne
Kanalisatsiooniehitised
Naftasaaduste hoidmisehitised
Väetised ja sõnnikuhoidlad
Reoveesete
Nitraaditundlik ala
Ohtlikud ained veekeskkonnale
Antud määrused on muudetud kehtetuks ja ohtlike ainete mõju veekeskkonnale on reguleeritud veeseadusega1 (11.05.1994)
Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused
Veehaarde sanitaarkaitseala
Põhjaveekogumid
Veekogude paisutamine
Keskkonnakahju tuvastamine ja algne olukord
Puur- ja salvkaevud
Veesõidukid

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »