eco-net.ee | Uudised | Teemad | Õigusaktid | Kasulik teave | Artiklid | Teabeleht | Foorum | Lingid 16. detsember, 2017
  Küsimuste arhiiv | Kontakt | In English  
Keskkonnajuhtimis-
süsteem
Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnateabe edastamine
Keskkonnaload
Tootega seotud keskkonnajuhtimis-
vahendid, sh ökomärgised
Ettevõtte ühiskondlik vastutus
Jäätmed ja pakendid
Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine
Ökoloogiline maksureform
Energiasääst
Säästva Eesti Instituut
EKJA
Küsitlus:
Kas keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või ökomärgise olemasolu teie ettevõttes on andnud eelise edukaks osalemiseks riigihangetes?
On andnud märgatava eelise
On andnud teatava eelise
Ei ole andnud mingit eelist
Arhiiv »

Ettevõtte ühiskondlik vastutus

29.08.2011 // www.eco-net.ee

Järjest enam Euroopa ettevõtteid rakendab vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, vastates nii ühiskonnast tulenevale, keskkonnahoidlikule ja majanduslikuse survele. Ettevõtted soovivad erinevatele sihtgruppidele, sh töötajatele, omanikele, investoritele, tarbijatele, riigivõimuorganitele ja mittetulundusühingutele edastada selgeid sõnumeid. Ühiskondlikult vastutustundliku tegevusega panustavad ettevõtted oma tulevikkku, olles veendunud, et vabatahtlik pühendumine aitab tõsta nende kasumlikkkust.

Ettevõtte ühiskondlik vastutus on kontseptsioon, mille alusel otsustavad ettevõtted vabatahtlikult anda oma panus parema ühiskonna ja puhtama keskkonna loomise heaks. Ajal, mil Euroopa liit püüab määratleda ühisväärtusi kohandades põhiõiguste hartat, tunnetab üha enam Euroopa ettevõtteid selgemalt oma ühiskondlikku vastutust ning näeb seda oma identiteedi osana. Vastutust väljendatakse oma töötajate ning laiemalt kõigi sidusgruppide suhtes, keda ettevõte mõjutab või kes mõjutavad ettevõtte edukust.

Niisugused protsessid peegeldavad Euroopa kodanike ja sidusgruppide suurenevaid ootusi rolli suhtes, mis ettevõtetel tänases uues ja muutuvas ühiskonnas kujunemas on. Eelnev on kooskõlas jätkusuutliku arengu strateegia põhisõnumiga, mis võeti vastu Göteborgis toimunud Euroopa Komisjoni istungil 2001. aasta juunis. Nimetatud sõnumi kohaselt toimuvad majanduslik areng, ühiskonna sidusus ja keskkonnakaitse käsikäes.

Mis on ettevõtte ühiskondlik vastutus?

Ettevõtte ühiskondlik vastutus (Corporate Social Responsibility ehk CSR) on mõiste ja kontseptsioonina arenenud juba 1960ndatest aastatest alates ja on üha enam jõudnud rahvusvahelisse juhtimiskirjandusse ning konverentside päevakavadesse. Viimasel aastakümnel on seoses paljude äärmuslike juhtumitega ärimaailmas üheks avaliku arutelu tulipunktiks saanud küsimus ettevõtte rolli ja vastutuse kohta ühiskonnas laiemalt. Räägitakse ettevõtte rollist sotsiaalsete küsimuste lahendamisel, keskkonna kaitsmisel ja jätkusuutlikku arengusse panustamisel.

Ettevõtte peamise eesmärgina ei nähta enam pelgalt kasumi teenimist, vaid edukuse mõõdupuuks on ka firma võime vastata sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele nõuetele ning ootustele. Otsetõlkes võiks termini tõlkida "ettevõtte sotsiaalseks vastutuseks", ent mõiste sisu parema edasi andmise eesmärgil on eesti keeles kasutusele võetud "ettevõtte ühiskondliku vastutuse" mõiste. Lihtsustatult räägime vastutustundlikkust ettevõttest, mis kaasaegses tähenduses on ettevõtte tegevuses sotsiaalse, majandus- ja looduskeskkonnaga arvestamine ning vastava põhimõtte integreerimine ettevõtte juhtimisprotsessi.

Ettevõtte ühiskondlik vastutus ei tähenda mitte ainult seaduslike ettekirjutuste täitmist, vaid seaduse täitmisest kaugemale minekut ning aktiivsemat panustamist inimkapitali, keskkonda ja suhetesse sidusgruppidega. Keskkonnasõbralikkesse tehnoloogiatesse ning äripraktikasse investeerimise kogemus näitab, et seaduse täitmisest enama tegemine aitab kaasa ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele. Taoline tegevus, nt sotsiaalsfääris koolituste võimaldamine, töötingimuste parandamise või juhtkonna ja töötajate suhete arendamise näol, mõjub otseselt tootlikkusele. Paranenud konkurentsivõime omakorda võimaldab muutuste juhtimist ning ühiskondlikku arangusse panustamist.

Ettevõtte ühiskondlikku vastutust ei tohiks käsitleda kui asendusmehhanismi kehtivatele ja  väljatöötatavatele seadustele ja regulatsioonidele. Riigid, kus taolised regulatsioonid veel puuduvad, peaks suuremat tähelepanu pöörama sobiva õigusliku raamistiku ülesehitamisele, määratledes sobiva rakendustasandi vastavalt sellele, milliseid ettevõtte ühiskondliku vastutuse alaseid tegevusi on nendes võimalik rakendada.

Ettevõtte ühiskondliku vastutuse kontseptsiooni eestvedajateks on peamiselt suurettevõtted, kuigi vastutustundlik ettevõtlus kuulub kõigi ettevõtluse vormide juurde - riigi- ja eraomandis olevad ettevõtted, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja ühingud.

Euroopa Liidu huvi ettevõtte ühiskondliku vastutuse vastu tuleneb selle oodatavast positiivsest mõjust Lissabonis vastu võetud strateegilise eesmärgi täitmisele "saada kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majanduskeskkonnaks maailmas, mis suudab tagada stabiilse majanduskasvu, luua rohkem ja paremaid töökohti ning suurendada sotsiaalset sidusust".

Vaata ka Euroopa Komisjoni ettevõtte ühiskondliku vastutuse kohta http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/campaign/index_et.htm

Loe lisa ettevõtte ühiskondliku vastutuse kodulehelt, samuti osale foorumis (foorum@csr.ee).

Loe artiklit  "Ettevõtte ja ühiskondlik vastutus", mis ilmus  Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon teabelehes nr 7 lk 5 (Harri Moora).

 Vasta ka vastutustundliku ettevõtluse küsimustikule.

 

 

                                                

tagasi

E-õpe
Ettevõtete keskkonnategevuse parimate näidete andmebaas
Viimased uudised:
23.03.2016
Seminar "Energiamajanduse korralduse seadusest tulenevad nõuded ettevõtetele" - 13. aprillil 2016
25.09.2015
Koolitus „ISO 14001 standardi uue versiooni muudatused“ - 19.oktoobril 2015
14.04.2015
Seminar “Näiteid ja kogemusi Rohelise Kontori süsteemi rakendamisest” - 14.mai 2015
Login:
Parool:
pea mind meeles
Unustasid parooli? »
Registreeru »